ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับตำบลทับพริก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletอาณาเขต
bulletศักยภาพของท้องถิ่น
bulletการปกครองท้องที่
bulletพรบ.อำนวยความสะดวก
dot
คณะผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
dot
บุคลากร
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา
dot
โครงสร้างการพัฒนา
dot
bulletSWOT
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletข้อเสนอการปรับเปลี่ยน
dot
การดำเนินงาน
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554
bulletประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนดำเนินงาน
bulletการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนพัฒนาสามปี
dot
ความรู้เพื่อชุมชน
dot
bulletอ้อย
bulletมันสำปะหลัง
bulletข้าวโพด
bulletมะละกอ
bulletเกษตรธรรมชาติ
bulletเศรษฐกิจพอเพียง
bulletความรู้เบื้องต้นป้องกันภัย


สายด่วน 1111
เว็บไซค์จังหวัดสระแก้ว
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไทยตำบลดอทคอม


โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมชุดเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหว้า หมู่ที่ 7 article

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมชุดเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหว้า  หมู่ที่ 7 

ตำบลทับพริก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  

งบประมาณ 218,000 บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

สนใจติดต่อสอบถาม / ซื้อเอกสารสอบราคา  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  ในราคา 1,000 บาท  ในระหว่างวันที่  20  พฤษภาคม  2551  ถึงวันที่  2  มิถุนายน  2551  กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่  3  มิถุนายน  2551  ในเวลา  10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันเดียวกัน  เวลา  11.30 น.  เป็นต้นไป 

รือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3754-3433 , 0-3754-3434 

(ติดต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ)  ในวันและเวลาราชการ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 99 ม.6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 037-543433-4 โทรสาร. 037-543434 webmaster E-mail : thapprik@gmail.com