ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับตำบลทับพริก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletอาณาเขต
bulletศักยภาพของท้องถิ่น
bulletการปกครองท้องที่
bulletพรบ.อำนวยความสะดวก
dot
คณะผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
dot
บุคลากร
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา
dot
โครงสร้างการพัฒนา
dot
bulletSWOT
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletข้อเสนอการปรับเปลี่ยน
dot
การดำเนินงาน
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554
bulletประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนดำเนินงาน
bulletการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนพัฒนาสามปี
dot
ความรู้เพื่อชุมชน
dot
bulletอ้อย
bulletมันสำปะหลัง
bulletข้าวโพด
bulletมะละกอ
bulletเกษตรธรรมชาติ
bulletเศรษฐกิจพอเพียง
bulletความรู้เบื้องต้นป้องกันภัย


สายด่วน 1111
เว็บไซค์จังหวัดสระแก้ว
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไทยตำบลดอทคอม


ประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) article

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

เรื่อง  สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2/2551

รวม 4 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตามรายละเอีดดังต่อไปนี้

                       - นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ขนาด 200 ซีซี จำนวนเด็ก 304 คน ราคานมถุงละ 6.57 บาท จำนวนนม 12,464 ถุง ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 - 31 มีนาคม 2552 จำนวน 41 วัน เป็นเงิน 81,888.48 บาท (-แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์-)

                        -นม UHT (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 ซีซี จำนวนเด็ก 304 คน ราคานมกล่องละ 7.86 บาท จำนวน 13,680 กล่อง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2552 - 15 พฤษภาคม 2552 จำนวน 45 วัน เป็นเงิน 107,524.80 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสตางค์-) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหุนนทั่วไป

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                          1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพจำหน่ายหรือประกอบการเกี่ยวกับอาหารเสริม (นม)

                        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยบริหารราชการท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                          3. เป็นผู้มีรายชื่อในบัญชีประกอบการที่มีสิทธิจำหน่ายนมในโครงการอาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 2/2551

                           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา 09.30 น. - 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.

                            ผู้สนใจมาขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552 - วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-3754-3433 โทรสาร. 0-3754-3434 ในวันและเวลาราชการ

                            ประกาศ  ณ วันที่  9   เดือนมกราคม  พ.ศ. 2552

วิเชียร  เที่ยงธรรม

นายวิเชียร  เที่ยงธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลทับพริก article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค
ประกาศรับสมัครสอบผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพงานควบคุมป้องกันภายใน ประจำปี 2558 article
ประกาศรับสมัคร article
Headline
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ในครอบครัว และการค้ามนุษย์
โครงการอบรม ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา article
จุดเทียนชัยถวายพระพร article
ภาพโครงการปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี article
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
กีฬาต้านภัยยาเสพติด article
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี 2554
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี 2554
แห่เทียน article
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม article
ขอเชิญร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน article
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล article
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน article
ภัยธรรมชาติจากพายุฤดูร้อน article
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกสัญจรและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2553 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปะปาเพื่อการเกษตรบ้านคลองหว้า หมู่ที่ 4 ในเขตพื้นที่ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก (ครั้งที่ 2) เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ (บ้านคลองหว้า)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ (บ้านคลองหว้า) หมู่ที่ 7 ตำบลทับพริก ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ประกาศลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552
การออกให้บริการการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2552 article
ประมวลภาพการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2553-2555 article
รับโอน (ย้าย) บรรจุใหม่พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา
ภาพกิจกรรมโครงการวิ่งธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2551
Headline
ประมวลภาพกิจกรรม article
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2552
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2560
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
การดำเนินกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับพริก
Headline
ค่าย
Headline
Headline
ค่าย
ค่าย
ค่าย
Headline
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก้อสร้างถนนลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 99 ม.6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 037-543433-4 โทรสาร. 037-543434 webmaster E-mail : thapprik@gmail.com