ข้อมูลสภาพทั่วไป

ที่ตั้งอาณาเขตตำบลทับพริก

          ทิศเหนือ ติดต่อตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยที่แนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่น บริเวณห้วยไผ่

บริเวณพิกัด TA 112035 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวหลักไม้แก่นถนนสายบ้านไผ่ล้อม – บ้านป้ายเขียว ห่างหลักกิโลเมตรที่ 31

ทางทิศใต้ประมาณ 50 เมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบริเวณพิกัด TA 145015 ระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร

          ทิศใต้ ติดต่อตำบลคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด TA 146918 ไปทางตะวันตก             

ตามแนวหลักไม้แก่นถึงคลองขุดห่างจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทับวังมน(บ้านเขาสารภี) ทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร   

ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางคลองสิ้นสุดที่ทางหลวง หมายเลข 3067 บริเวณพิกัด TV 100909 รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินบริเวณพิกัด TV 100909

ไปทางทิศเหนือไปทางลำธารถึงลำรางสันปันน้ำเขาสารภีบริเวณพิกัด TA 094937 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ไปตามกึ่งกลางคลองสีเสียดถึง

บริเวณคลองขุดบรรจบคลองสีเสียดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านสามแยกทับพริกบริเวณพิกัด TA 104907 ระยะทางประมาณ3.5 กิโลเมตรไปทาง

ทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองขุดถึงคลองห้วยไผ่บริเวณพิกัด TA 112018 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางคลองห้วยไผ่

ถึงบริเวณพิกัด TA 104028 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองห้วยไผ่สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบริเวณห้วยไผ่บริเวณพิกัด

TA 112035 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 9.5 กิโลเมตร

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐกัมพูชา พื้นที่ 68.96 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,100 ไร่

ข้อมูลการปกครองและประชากร

หมู่บ้าน

หลังคาเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านสี่แยกทันใจ

114

141

160

301

หมู่ที่ 2 บ้านทับพริก

371

404

394

798

หมู่ที่ 3 บ้านเข้าสารภี

195

123

108

231

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหว้า

181

190

195

385

หมู่ที่ 5 บ้านป้ายเขียว

128

203

198

401

หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก

159

261

254

506

หมู่ที่ 7 บ้านคลองหว้าใหม่

320

513

531

1,044

รวม

1,468

1,992

1,873

3,666

 

(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558)
Visitors: 16,450