ข้อมูลการปกครองและประชากร

ข้อมูลการปกครองและประชากร

หมู่บ้าน

หลังคาเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านสี่แยกทันใจ                     

114

141

160

301

หมู่ที่ 2 บ้านทับพริก

371

404

394

798

หมู่ที่ 3 บ้านเข้าสารภี

195

123

108

231

หมู่ที่ 4 บ้านคลองหว้า

181

190

195

385

หมู่ที่ 5 บ้านป้ายเขียว

128

203

198

401

หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก

159

261

254

506

หมู่ที่ 7 บ้านคลองหว้าใหม่

320

513

531

1,044

รวม

1,468

1,992

1,873

3,666

 (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558)

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          การคมนาคม การจราจร

          - ถนนลาดยาง                                7 สาย

          - ถนนลูกรังหมู่บ้าน                           36 สาย

          - ถนนคอนกรีต                               14 สาย

          การประปา

          - ประปาหมู่บ้าน (ประปาบาดาล)            15 แห่ง

          - ประปาผิวดิน                                1 แห่ง

          - แหล่งน้ำดิบสำรอง                          3 แห่ง

          - บ่อบาดาล                                   23 แห่ง

          - สระน้ำ                                                15 แห่ง

          - บ่อน้ำตื้น                                    5 แห่ง

          - อ่างเก็บน้ำ                                  1 แห่ง

          - ฝายน้ำล้น                                   3 แห่ง

          - มีคลองที่สำคัญ ได้แก่ คลองสีเสียด คลองหว้า และคลองยุทธศาสตร์ (คลองคูเลต)

          ไฟฟ้า

          - มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมูบ้านร้อยละ 95

          โทรคมนาคม

          - โทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง

          ลักษณะการใช้ที่ดิน

          - พื้นที่พักอาศัย                               3,500 ไร่

          - สวนสาธารณะ/นันทนาการ                15 ไร่

          - พื้นที่ตั้ง ส่วนราชการ/สถานศึกษา/วัด     330 ไร่

          - พื้นที่เกษตรกรรม                           26,850 ไร่

          - พื้นที่แหล่งน้ำ                               432 ไร่

          - พื้นที่ป่า                                     7,687 ไร่

ด้านเศรษฐกิจ

          โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

          - รายได้/ประชากร รายได้เฉลี่ยของประชากร 69,182/คน/ปี

          การประกอบอาชีพ

          - ลักษณะอาชีพของประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่

          - ประชากรในเขตประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

          - ประชากรในเขตประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ

          การเกษตรกรรม

          - เกษตรกรรมมีจำนวน                       794 ครัวเรือน

          - มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร                162 ล้านบาท/ปี

 

 

การพาณิชยกรรมและบริการ

                    สถานประกอบการ

                    - ร้ายแผงลอยจำหน่ายอาหาร               14 ร้าน

                   - ร้ายขายอาหารสด                          3 ร้าน

                   - ลานมัน                                      5 แห่ง

                   - สถานีบริการน้ำมัน                         5 แห่ง

                   - ร้านค้าทั่วไป                                28 แห่ง

การท่องเที่ยว

                    - จำนวนแหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง (อ่างเก็บน้ำบ้านคลองหว้า,เข้าก้านเหลือง,เขาสารภี)

 

ด้านสังคม

          ศาสนา

          - ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100% ของจำนวนประชากรทั้งหมด

          - วัด                                 3 แห่ง

          - สำนักสงฆ์                         2 แห่ง

          - พระ/เณร/แม่ชี                    14 รูป

          วัฒนธรรม/ภาษา

          ภาษที่ใช้ในตำบลทับพริกมีอยู่ 3 ภาษา คือ ภาษาญ้อ ภาษาลาว และภาษาไทยที่ใช้กัน ส่วนมากคือภาษาญ้อ

          ประเพณี วัฒนธรรมภายในตำบลทับพริก มีเทศกาลสำคัญ เช่น วันเข้าพรรษามีการหล่อเทียนพรรษา วันสงกรานต์มีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันออกพรรษา มีการทอดกฐินจับสลากภัตร และยังมีประเพณีท้องถิ่นที่ทำเป็นประจำทุกปี ได้แก่ แห่ปราสาทผึ้ง บั้งไฟ งานศาลตาปู่ทองคำ และยังมีการรวมกลุ่มจัดหาผ้าป่าสามัคคีทอดให้กับวัดในพื้นที่

          หน่วยงานราชการ

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                    2 แห่ง

          - โดรงเรียนประถมศึกษา                               3 แห่ง

          - กองร้อยทหารพราน                                  2 แห่ง

          - แขวงการทาง                                         1 แห่ง

          ข้อมูลอาสาสมัคร

          - อสม.                               100 คน

          - อาสาสมัครปศุสัตว์                2 คน

          - อปพร.                             35 คน

          - อาสาสมัครตำรวจบ้าน            35 คน

          - อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน         7 คน

ด้านสาธารณสุข

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 10 เตียง

          - ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข 5 อันดับแรก

            1. โรคระบบทางเดินหายใจ

            2. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึด

            3. โรคผิวหนัง และเนื้อยึดใต้ผิวหนัง

            4. โรคติดเชื้อและปรสิต

            5. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย

            - กลุ่มประชากรที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

            - ผู้พิการขึ้นทะเบียน                                 158 คน

            - ผู้ป่วยเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูง                   87 คน

            - ผู้ป่วนเรื้อรังเบาหวาน                              62 คน

            - ผู้ป่วยโรคจิต ลมชัก ปัญญาอ่อน                   9 คน

            - เด็ก 0-5 ปี                                          367 คน

            - ผู้สูงอายุ                                             304 คน

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          - ถังดับเพลิง                         36 ถัง

          - รถน้ำดับเพลิง จำนวน            1 คัน

          - รถเคลื่อนที่เร็วร่วม                1 คัน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ภูมิอากาศ (ปีปัจจุบัน)

          - อุณหภูมิสูงสุด 43 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส

          ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย

          - ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด พ.ศ.2554     

           - ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ต่ำสุด พ.ศ.2555 

Visitors: 14,948