ข้อมูลผู้นำชุมชน

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

          โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ประกอบด้วย

                    - สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งราษฎรเลือกตั้งโดยตรง หมู่บ้านละ 2 คน (ตำบลทับพริกมี 7 หมู่บ้าน) จำนวน 14 คน มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกฯ ให้นายอำเภอ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและมีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ซึ่งสภาเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                   - คณะผู้บริหาร ได้แก่ ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ซึ่งราษฎรเลือกตั้งโดยตรงและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายก 1 คน ซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ช่วยในการบริหารราชการ

                   - พนักงานส่วนตำบล เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจำสำนักงานหรืออาจจะนอกสำนักงานก็ได้ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม บังคับบัญชา

                   แบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดังนี้

(1)    สำนักปลัด

(2)    ส่วนการคลัง

(3)    ส่วนโยธา

(4)    ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

                   บุคลากรทั้งหมด จำนวน                               19 คน

                   ตำแหน่งในสำนักปลัด                                  10 คน

                    - พนักงานส่วนตำบล                                   5 คน

                   - พนักงานจ้าง                                          5 คน

                   ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                3 คน

                    - พนักงานส่วนตำบล                                   1 คน

                   - พนักงานจ้าง                                          2 คน

                   -ตำแหน่งในส่วนโยธา                                  1 คน

                   - พนักงานส่วนตำบล                                   1 คน

                   - พนักงานจ้าง                                          - คน

                   ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ                            5 คน

                    - พนักงานส่วนตำบล                                   2 คน

                   - พนักงานจ้าง                                          3 คน

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 คน

                   1. นายบดินทร์             ลาน้อย           นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                   2. นายภาราดร            เชื้อคำศรี         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                   3. นายธนะเทพ            ซาเฮา            รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                   4. นายทองแดง            วรคำ             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 คน เลขานุการสภาฯ จำนวน 1 คน

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งในอบต.

หมายเหตุ

1

นางโสภา          หาญขุนทด

สมาชิกอบต.หมู่ที่1

ประธานสภาฯ

 

2

นายบุญมาก      เพิ่มผล

สมาชิกอบต.หมู่ที่2

รองประธานสภาฯ

 

3

นายอนันต์        สวัสดี

ปลัดอบต.ทับพริก

เลขานุการสภาฯ

 

4

นางนุชรา         หมื่นพรม

สมาชิกอบต.หมู่ที่1

สมาชิกสภาฯ

 

5

นางบังอร         ช่อชบา

สมาชิกอบต.หมู่ที่2

สมาชิกสภาฯ

 

6

นางคำเวียง       จอมรัตน์

สมาชิกอบต.หมู่ที่3

สมาชิกสภาฯ

 

7

นายบุญเลิศ       เงางาม

สมาชิกอบต.หมู่ที่3

สมาชิกสภาฯ

 

8

นายเจริญชัย      สามล

สมาชิกอบต.หมู่ที่4

สมาชิกสภาฯ

 

9

นางรัชนี           บุญญาสุ

สมาชิกอบต.หมู่ที่4

สมาชิกสภาฯ

 

10

นายเมฆี           สุขเข็ม

สมาชิกอบต.หมู่ที่5

สมาชิกสภาฯ

 

11

นายประสิทธิ์     ผันผยอง

สมาชิกอบต.หมู่ที่5

สมาชิกสภาฯ

 

12

นายเจษฎา       บุญแถม

สมาชิกอบต.หมู่ที่6

สมาชิกสภาฯ

 

13

นายวิเชียร        เรืองสุข

สมาชิกอบต.หมู่ที่6

สมาชิกสภาฯ

 

14

นายแสงจันทร์   สามล

สมาชิกอบต.หมู่ที่7

สมาชิกสภาฯ

 

15

นายแมนสวง     สายมิ่ง

สมาชิกอบต.หมู่ที่7

สมาชิกสภาฯ

 

 

Visitors: 18,729