สถานที่สำคัญ

 

 

 

 

ระบบและแหล่งเรียนรู้

ของตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

          ตำบลทับพริกมีระบบการจัดการตนเองของตำบลประกอบด้วย 7 ระบบ 29 แหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย

          1. ระบบบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) กลุ่มสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 2) สภากองกำลังพลังคนรักถิ่น 3) กลุ่มแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง) 4) กลุ่มกองทุนเสริมพลังการจัดการสุขภาพชุมชน 5) กลุ่มร้อยสตางค์สร้างสุขภาวะ 6) กลุ่มวัยใสรวมใจพัฒนา

                2. ระบบทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเกษตรเพื่อสุขภาวะ ประกอบด้วย 4 แหล่งเรียนรู้ได้แก่ 1) ศูนย์อนุรักษ์หอยหอม 2) กลุ่มเอาใจดิน 3) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 2 4) กลุ่มน้ำประปา

          3. ระบบสุขภาวะชุมชน ประกอบด้วย 5 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) การจัดการสุขภาพชุมชน(ตำบลทับพริก) 2) กลุ่มผึ้งงานสร้างสุขภาพ 3) กลุ่มมดงานสร้างสุขภาพ 4) กลุ่มดอกลำดวนชวนกันสร้างสุข 5) กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว

          4. ระบบสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วย 5 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) กลุ่มเฒ่าแก่น้อย 2) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์สี่แยกทันใจ 3) กลุ่มเสริมพลังสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) กลุ่มที่ดินเพื่อผู้ด้อยโอกาส 5) กลุ่มบริหารจัดการที่ดิน ปชด.(3,4,7,)

          5. ระบบเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ผลิตถุงมือผ้า 2) กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร

          6. ระบบเรียนรู้ชุมชนเพื่อสุขภาวะ ประกอบด้วย 3 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) โรงเรียน ตชด.บ้านเขาสารภี 2) ศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการวัยเตาะแตะ 3) ศูนย์พัฒนาคุณธรรม (วัดป้ายเขียว)

          7. ระบบจิตสาธารณะเพื่อสุขภาวะ ประกอบด้วย 4 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) กลุ่มคนอาสาเพื่อสร้างสุข 2) กลุ่มผู้พิทักษ์รักษาความสงบ(ชรบ.) 3) กลุ่มสายใยรัก อบต.สู่ชุมชน (กู้ภัย) 4) กลุ่มบูรณาการงานอาสาสมัครเพื่อสังคม (เฝ้าระวังเด็กและเยาวชน)

          การคลังท้องถิ่น

                    - การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี

รายการ

ปี พ.ศ.2554

ปี พ.ศ.2555

ปี พ.ศ.2556

ปี พ.ศ.2557

รายรัยจริง

12,992,719.60

13,356,377.93

23,351,679.23

17,552,904.39

รายจ่ายจริง

8,658,846.15

9,562,852.31

17,235,615.13

11,680,542.45

 

Visitors: 14,949