คณะผู้บริหาร

   

 

   

นายบดินทร์  ลาน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

                                                                                       

                                       นายภาราดร  เชื้อคำศรี                                                             นายธนเทพ   ซาเฮา

                             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก                                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

                                                                             

                                                                                 นายทองแดง   วรคำ

เลขาณุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 

 

 

 

 

 


 

Visitors: 16,453