คณะผู้บริหาร

   

 

นายบดินทร์  ลาน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 เบอร์ติดต่อ  082-9189960

                                                                              

                            นายภาราดร  เชื้อคำศรี                                                           นายธนเทพ  ซาเฮา

                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก                                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

                            เบอร์ติดต่อ  092-2527716                                                            เบอร์ติดต่อ  085-6500427 

                                                                  

                                                                     นายทองแดง  วรคำ

                                                      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 

                                                                          เบอร์ติดต่อ  093-3234907 

 

 

 

 


 

Visitors: 23,366