สมาชิกสภาตำบล

 สภ   

 

 

 

นางโสภา  หาญขุนทด

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

                                                                                               

                                               นายบุญมาก   เพิ่มผล                                                              นางคำเวียง  จอมรัตน์

                                  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก                                 เลขาณุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

 

                                                                                 

                     นางนุชรา    หมื่นพรม                                             นางบังอร  ช่อชบา                                            นายบุญเลิศ  เงางาม 

                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1                                          สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2                                        สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

 

  

                                               

                        นายเจริญชัย  สามล                      นางรัชนี  บุญญาสุ                     นายประสิทธิ์    ผันผยอง                     นายเมฆี  สุขเข็ม

                      สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4                   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5                   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

 

 

                                               

                      นายเจษฎา  บุญแถม                      นายวิเชียร  เรืองสุข                     นายแมนสรวง    สายมิ่ง                 นายแสงจันทร์  สามล

                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7

 

 

 

Visitors: 18,732