สมาชิกสภาตำบล

   

 

 

 

นางโสภา  หาญขุนทด

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

 

                                                                                                         

                                                           นายบุญมาก   เพิ่มผล                                                                นางคำเวียง  จอมรัตน์

                                           รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก                               เลขาณุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

 

                                                                                                 

                              นางนุชรา      หมื่นพรม                                                นางบังอร  ช่อชบา                                                     นายบุญเลิศ  เงางาม 

                             สมาชิกสภา อบต. หมู่1                                                สมาชิก อบต. หมู่ 2                                                      สมาชิก อบต. หมู่3

 

  

                                                                     

               นายเจริญชัย  สามล                                     นางรัชนี  บุญญาสุ                               นายประสิทธิ์    ผันผยอง                                   นายเมฆี  สุขเข็ม

             สมาชิกสภา อบต. หมู่4                                สมาชิกสภา อบต. หมู่4                             สมาชิกสภา อบต. หมู่5                                สมาชิกสภา อบต. หมู่5

 

 

                                                                    

               นายเจษฎา  บุญแถม                                 นายวิเชียร  เรืองสุข                                  นายแมนสรวง    สายมิ่ง                                นายแสงจันทร์  สามล

                สมาชิก อบต. หมู่6                                    สมาชิก อบต. หมู่6                                     สมาชิก อบต. หมู่7                                     สมาชิก อบต. หมู่7

 

 

 

Visitors: 14,949