สำนักงานปลัด

 

   

 

(ว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

(ว่าง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

 

จ่าเอกไชโย   อินอุ่นโชติ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

 

                                                                 

           ส.ต.ต.หญิงสุทธิกานต์  ศรีสมอ                  นางสาวชรินทร์ทิพย์   อิ้วจันทึก                         นายวินัย  ธรรมแสง                                          (ว่าง)

         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                     เจ้าพนักงานธุรการ                     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

                                                                   

             นางสาวนันท์มนัส    ขันทอง                          นายชาตรี   คำหอม                                    นายบุญมี   นางาม                                 นายจูรัญ   พิมพิสาร

               ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                   พนักงานขับรถ                           พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                             พนักงานทั่วไป     

 

 

                                                                  

             นายพงษ์ศักดิ์    หาญขุนทด                            นางลำดวล   กุลทอง                              นายสมัย     สวัสดี                               นางเสมา   สว่างการ

      พนักงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย                   พนักงานจ้างเหมาธุรการ                          พนักงานจ้างเหมาคนสวน                                 แม่บ้าน    

       

 

                                                                                         

                                             นางสาวคมคาย   เอี่ยมพิศ                          นายนาดิศักดิ์  ทำกิจการ                             นายพลวัฒน์   เชื้อคำศรี

                                              พนักงานจ้างเหมาทั่วไป                    พนักงานจ้างเหมาบรรเทาสาธารณภัย              พนักงานจ้างเหมาประชาสัมพันธ์     

 

 


Visitors: 13,160