สำนักงานปลัด

               

   

 

(ว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

(ว่าง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

 

จ่าเอกไชโย   อินอุ่นโชติ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

 

                                         

             นางสาวชลิสา    หลักคำ                            (ว่าง)                              นายวินัย  ธรรมแสง                                (ว่าง)

          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

                                           

            นางสาวนันท์มนัส  ขันทอง                   นายชาตรี คำหอม                          นายบุญมี  นางาม                         นายจูรัญ  พิมพิสาร

             ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                         พนักงานขับรถ                   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                  พนักงานทั่วไป     

 

                                         

           นายพงษ์ศักดิ์   หาญขุนทด                นางสาวลำดวน  กุลทอง                 นางสาวคมคาย  เอี่ยมพิศ                   นางสาวน้ำฝน  ขุนพิลึก  

      พนักงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย      พนักงานจ้างเหมาสาธารณสุข             พนักงานจ้างเหมาเอกสารทั่วไป           พนักงานจ้างเหมาบริหารงานทั่วไป    

       

                              

                นายสมัย  สวัสดี                       นายนาดิศักดิ์  ทำกิจการ                    นางเสมา   สว่างการ

            พนักงานจ้างเหมาคนสวน           พนักงานจ้างเหมาบรรเทาสาธารณภัย                     แม่บ้าน

   

 


Visitors: 18,738