กองคลัง

    

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                                                                                    

                                          (ว่าง)                                                                   (ว่าง)                                                              (ว่าง)

                                     เจ้าหน้าที่พัสดู                                                เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                                      เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้     

 

                                                                                               

                           นางสาวโยชิตา   สินคำ                                         นางสาวสุนิตรา   แก้วบุญทัน                                     นางสาวพัทธนันท์    เพาะขาว

                       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                       พนักงานจ้างเหมาบริการงานด้านจัดเก็บรายได้                  พนักงานจ้างเหมาบริการด้านบันทึกข้อมูล

 

 

 

Visitors: 16,453