กองคลัง

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                                                                            

                                นายสัมพันธ์  พรมที                                                           (ว่าง)                                                                (ว่าง)

                                  เจ้าหน้าที่พัสดู                                                  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                                        เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้     

 

                                                                                                

                                     (ว่าง)                                                                     (ว่าง)                                                                     (ว่าง)

                     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                                            พนักงานจ้างเหมา                                                      พนักงานจ้างเหมา

 

 

 

Visitors: 13,789