กองช่าง

นายวิชัย  มณีจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

                                                                                               

                                                   (ว่าง)                                                                                                 (ว่าง)

                                               นายช่างโยธา                                                                                         ผู้ช่วยนายช่าง   

   

                                                                                                           

                                          นายธนพล  จันทะคุณ                                                                              นายธีระชัย  เรืองประดิษฐ์

                                   พนักงานจ้างเหมาบริการด้านช่างไฟ                                                                  พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน                                   

   

 

 

 

 

 

Visitors: 23,141