กองการศึกษา

 

  โครงสร้างบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

   

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (ว่าง)

   
   

นายสันติภาพ  สารการ
นักวิชาการศึกษา

   
 

นางสมจิตร  พันสี
ครู คศ.๒
ศพด.บ้านทับพริก

 


นางลาวรรณ  กอนเกียน
ครู คศ.๑
ศพด.บ้านคลองหว้า

 
 


นางสาวกาญจนา  เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางเภตา  สายมิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านคลองหว้า

นางสาวกิติยา  ยมศรีทัศน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านทับพริก
 

นางกลอยใจ  ลือประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านทับพริก

นายศราวุธ  เพาะขาว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านคลองหว้า
  
นางณัฐฐิญา  สายมิ่ง
พนักงานจ้างเหมา
ศพด.บ้านคลองหว้า

นางสาวอรวรรณ  แต้มทอง
พนักงานจ้างเหมา
ศพด.บ้านทับพริก

  

     

 

 

 

                                                              

                                                           

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                           

       

 

 

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                   


 
    
                   

 

                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                                    

 

                                                                                                                         

                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


                                    

Visitors: 23,366