กองการศึกษา

                                    

 

 

 

ผอ.กองการศึกษา

 

                                                                                                                                                   นายสันติภาพ  สารการ                                                     นางสมจิตร  พันสี                                                              นางลาวรรณ   กอนเกียน

                            นักวิชาการศึกษา                                                   ครูผู้แลเด็ก ศพด.บ้านทับพริก                                               ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านคลองหว้า

 

 

                                                                                                                                                 นางกาญจนา   เที่ยงธรรม                                                  นางเพตา    สายมิ่ง                                                                    (ว่าง)

                           ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                                                     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                           ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

                                                                           

        นางกลอยใจ   ลือประเสริฐ                                         (ว่าง)                                                นางณัฐิญา   สายมิ่ง                                นางสาวจารรุวรรณ    จันทะปา

               ผู้ดูแลเด็ก                                                    ผู้ดูแลเด็ก                                         พนักงานจ้างเหมาดูแลเด็ก                              พนักงานจ้างเหมาดูแลเด็ก

                                        

Visitors: 13,789