กองช่าง

   

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง

1. งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานก่อสร้างและบูรณาการ 
         - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
         - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 
         - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
         - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
         - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
         - งานธุรการประจำส่วนโยธา 
         - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
         - งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
         - งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน
            และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 
         - งานเขียนแผนที่ต่างๆ 
         - งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ 
         - งานประเมินราคา 
         - งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
         - งานตกแต่งสถานที่ 
         - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา 
         - งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา 
         - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
         - งานระบายน้ำ 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสำรวจและแผนที่ 
         - งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
         - งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
         - งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด 
         - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


Visitors: 14,949