คู่มือประชาชน

แบบรายงานการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 
1.งานจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
2.จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา 
3.งานจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
4.งานจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ห้างหุ้นส่วนสามัญและกิจการร่วมค้า 
5.งานจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ)นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 
7.งานจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ)ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
8.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
10.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแ 
12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
13.งานการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
14.การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
15.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
16.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
17.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 18,732