ต้อนรับคณะสายบุญ ที่นำเงินที่ร่วมกันทำบุญมาจัดซื้อสิ่งของให้เด็กๆ

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบดินทร์ ลานน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหว้าร่วมต้อนรับคณะสายบุญ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหว้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ที่นำเงินที่ร่วมกันทำบุญมาจัดซื้อสิ่งของให้เด็กๆ ได้แก่
1.ซื้อโต๊ะเก้าอี้11ชุด
2.ชั้นเก็บผลงานเด็ก8ชุด
3.แป้งเด็ก10กระปุก
4.และเลี้ยงขนมกับไอกรีมเด็กๆ
ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกและคณะครูพร้อมทั้งเด็กๆขอขอบพระคุณคณะสายบุญเป็นอย่างสูง ได้แก่
1.สายบริษัท Y S PUND CO.,LTD. หัวหน้าสาย คุณสุกัญญา อ่อนสองห้อง จำนวนเงิน 11,740 บาท 
2.สายบริษัท NHK SPRING (Thailand)Co.,LTD. 
Suppension Spring Factory หัวหน้าสาย คุณสมชาย เกตุรัมย์ จำนวนเงิน 19,225 บาท
3. สายบริษัท NHK SPRING (Thailand)Co.,LTD. 
Suppension Spring Factory หัวหน้าสาย คุณรัตนาภรณ์ คำสุขดี จำนวนเงิน 7,409 บาท
4.สาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หัวหน้าสาย คุณครู นารีรัตน์ ไชยณรงค์ และ คณะกลุ่ม สาระวิทยาศาสตร์ จำนวน 1,350 บาท
รวมเงินทำบุญ ทั้งหมด 39,724 บาท
ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน ขอบคุณครับ

Visitors: 18,731