ประกาศ รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

 

สายงานผู้บริหาร

1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

3.ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)          จำนวน 1 อัตรา

4.ผู้อำนวยกองการศึกษาฯ (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา

 

สายงานปฏิบัติ

1.นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)   จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

Visitors: 21,615