ประชุมดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

Visitors: 21,985