ยื่นชำระภาษี

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ที่ดิน ที่อยู่ในเขตตำบลทับพริก จักต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษี ประจำปี 2562

Visitors: 21,989