กีฬาต้านยาเสพติด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสระปทุม ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
***************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในเขตตำบลทับพริก ได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันกีฬาอันเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมทางวัฒนธรรมการเล่นและดูกีฬา เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
#คุณสมบัติของนักกีฬา
1. ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลทับพริกเท่านั้น
2. นักกีฬาสามารถรวมทีมกับหมู่บ้านอื่นๆ ภายในตำบลทับพริกได้ 
#หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครของนักกีฬาแต่ละคน
2. สำเนาบัตรประชาชน (นำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันสมัครด้วย)

#การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก(กองการศึกษา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 037-543434

#ประเภทกีฬา
1. กีฬาฟุตบอลชาย
- กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน

2. กีฬาเปตอง 
- เปตองประเภททีม (ชาย2คน หญิง1คน)

3. กีฬาวอลเลย์บอล
- วอลเลย์บอลหญิง

มีรางวัลในการแข่งขันทุกประเภทกีฬา


Visitors: 11,982