โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายบดินทร์  ลาน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก และป่าชุมชนตำบลทับพริก วัตถุประสงค์ในการจัดการโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่ ทหาร ผู้นำชุมชน ครู เด็กนักเรียน เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค พร้อมทั้งได้ไปศึกษาดูพันธ์พืชนอกสถานที่ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านทับพริก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีพันธุ์พืชบันทึกในระบบฐานข้อมูลด้วย

Visitors: 21,618