แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2562 ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสระปทุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในเขตตำบลทับพริก ได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันกีฬาอันเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมทางวัฒนธรรมการเล่นและดูกีฬา เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยจัดกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 7 ทีม และกีฬาเปตอง

Visitors: 21,986