มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน5 ราย

วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม 2562 นายบดินท์ ลาน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 5 ราย ตามที่ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลทับพริก ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย คอกแพะ และต้นลำไยโค่นล้ม 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือมอบเงินให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรต่อไป

Visitors: 21,985