โครงการฝึกอบรมทบทวน อพปร.

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้และทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพิ่มขึ้น สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

Visitors: 21,992