งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

นายบดินทร์  ลาน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนตำบลทับพริก และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จากนั้นได้ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ภาคบ่าย  นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และพี่น้องประชาชนอำเภออรัญประเทศร่วมกันเปิด โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียติ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา การปลูกต้นไม้ร่วมกัน การปรับปรุงภูมิทัศน์การทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสาธารณะ

Visitors: 21,988