ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม 2562


Visitors: 21,990