ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2562

Visitors: 21,990