ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำปี2562

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

Visitors: 21,987