การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

"จังหวัดสะอาด"ประจำปี พ.ศ.2562

Visitors: 21,992