แสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ขอเชิญผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 แสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยจะเริ่มรับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดแบบแสดงตนได้ที่ https://www.thapphrik.com/attachments/view/?attach_id=225472

Visitors: 13,741