การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ว่าตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ทางกรมบัญชีกลาง จะทำหน้าที่โอนจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก)

***โดยกำหนดโอนจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

 

Visitors: 13,742