การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ประจำปี พ.ศ. 2562

                     1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
                     ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1
                     ** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1
                     ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ
                     ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง ปิดประกาศรับรองรายงานการประชุม

                     2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2
                               ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2
                               ** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2
                               ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง ปิดประกาศรับรองรายงานการประชุม

                     3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
                              ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3
                             ** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
                             ** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
                             ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง  ปิดประกาศรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1
                             ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง  ปิดประกาศรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2

                      4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
                               ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4
                               ** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 4
                              ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง ปิดประกาศรับรองรายการการประชุม

                      5. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 
                               ** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
                               ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง ปิดประกาศรับรองรายงานการประชุม

Visitors: 23,366