การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ประจำปี 2563

              1. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่  1
                             ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1
                             ** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1
                             ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ
                             ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง ปิดประกาศรับรองรายงานการประชุม

                   2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่  2
                              ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 1
                             ** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 2
                             ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง ปิดประกาศรับรองรายงานการประชุม

                   3. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3
                              ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3
                             ** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1/2563
                             ** รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2/2563 
                             ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง ปิดประกาศรับรองรายงานการประชุม ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1/2563
                             ** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง ปิดประกาศรับรองรายงานการประชุม ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2/2563
                             
               
                            

                

 

Visitors: 23,365