ขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ มาแสดงตนเพื่อยื่นยันสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว มาแสดงตน
เพื่อยื่นยันสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

                        พร้อมนำหลักฐาน ดังต่อไปนี้มาด้วย
                                 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                                 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
                                 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 
                                 4. สำเนาบัตรประตัวคนพิการ

                                                                    

Visitors: 23,365